Regulaminy
  /    /  Regulaminy

Regulaminy

Pobierz regulaminy, zarządzenie, uchwały itp.

Regulamin Biblioteki

Regulamin ECTS

Regulamin Egzaminu PNJ

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin Studiów ULT

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin egzaminu praktycznej nauki języka 2020

Regulamin egzaminu praktycznej nauki języka 2018-19

Regulamin stypendium

Zarządzenie Rektora w sprawie składania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora dotyczące formatu prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora w sprawie antyplagiatu prac dyplomowych

Zarządzenie Dziekana w sprawie zaliczeń i egzaminów

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielski

Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenia Rektora w sprawie: przyjęcia procedury zasad rozwiązywania konfliktów, reagowania na przypadki zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa i przemocy wobec członków kadry i pomocy ofiarom

Statut Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu

Uchwała rekrutacyjna – filologia I stopnia 2022/23

Uchwała rekrutacyjna – filologia II stopnia 2022/23

Uchwała rekrutacyjna – budownictwo 2019-2020

Regulamin praktyk zawodowych

Potwierdzenie odbycia praktyk

Sprawozdanie opiekuna praktyk

Wzór dziennika praktyk

Arkusz potwierdzenie efektów

Indywidualny tok studiów

Kodeks etyki studenta ULT

DYPLOM – opis techniczny zabezpieczeń

DYPLOM – wzór studia I stopnia

DYPLOM – wzór studia II stopnia

Opis dokumentu publicznego