Studia
  /  Studia I stopnia (licencjackie)

Studia 1 stopnia, co to znaczy?

Studia pierwszego stopnia, nazywane inaczej studiami licencjackimi, to forma nauki wyższej, której uwiecznieniem jest otrzymanie tytułu zawodowego licencjata. Żeby się na nie dostać, trzeba przejść proces rekrutacji. Kandydaci muszą ukończyć szkołę średnią i zdać maturę. Program studiów licencjackich zazwyczaj realizowany jest przez 6 lub 8 semestrów, czyli 3-4 lata – czas zależny jest od specyfiki kierunków kształcenia.

Podczas edukacji licencjackiej studenci realizują również obowiązkowe praktyki zawodowe. Należy je odbyć, by móc przystąpić do obrony pracy dyplomowej. Praktykanci mają okazję do zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia w obszarze zawodowym związanym z kierunkiem kształcenia. Wymiar czasu i zakres praktyk określony jest regulaminem uczelni.

Co to licencjat?

Licencjat to pierwszy stopień naukowy, kwalifikacje pierwszego stopnia. Ten tytuł oznacza posiadanie wykształcenia wyższego i nadawany jest absolwentom, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie w ramach kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich. Uzyskanie dyplomu licencjata uprawnia także do rozpoczęcia studiów podyplomowych.

W jakim trybie można realizować studia licencjackie?

W zależności od preferencji i potrzeb studenta, a także oferty edukacyjnej uczelni, studia wyższe mogą być realizowane w różnych trybach, wśród których wymieniane są:

  • studia stacjonarne – odbywają się regularnie, obejmując plan zajęć od poniedziałku do piątku. Studenci uczęszczają na ćwiczenia i wykłady, które mają miejsce w budynku uczelni,
  • studia niestacjonarne są popularnym wyborem dla osób pracujących zawodowo, mieszkających w innej niż uczelnia miejscowości i wszystkich, którzy nie mają sposobności uczestniczyć w zajęciach w systemie dziennym. Kształcenie realizowane jest w formie weekendowych zjazdów, które najczęściej odbywają się co dwa tygodnie,
  • studia zdalne – studia licencjackie online to wygodna forma nauki dla szukających możliwości kształcenia bez konieczności regularnego pojawiania się na uczelni. Ten elastyczny sposób studiowania bazuje na wykorzystaniu internetu i umożliwia uczestnictwo w zajęciach za pośrednictwem specjalnych platform e-learningowych. Spotkania online odbywają się w czasie rzeczywistym, można też w dowolnej porze odtwarzać zamieszczane treści i korzystać z udostępnianych materiałów dydaktycznych.

Zarówno na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, jak i w formie online, po zdaniu egzaminów i obronie pracy licencjackiej, otrzymuje się takie same uprawnienia i tytuł naukowy licencjata.

Czy licencjat to wykształcenie wyższe?

Zaliczając studia i zdając egzamin dyplomowy na studiach licencjackich, zdobywa się wykształcenie wyższe. Dzięki szerokiej ofercie kierunków i dopasowaniu ich do dynamizmów zachodzących na rynku zawodowym, studenci, którzy kończą naukę, zyskują szerokie możliwości zatrudnienia. Zdobywając tytuł licencjata, absolwenci są przygotowani do pracy w ramach swojej specjalizacji.

Studia licencjackie – jak wyglądają?

Studia 1 stopnia stwarzają możliwości rozwoju intelektualnego, naukowego i społecznego oraz uzyskania wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. Mogą rekrutować się na nie osoby, które skończyły szkołę średnią i zdały egzamin dojrzałości. Nauka na studiach licencjackich podzielona jest na semestry, podczas których studenci uczęszczają na wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty praktyczne, seminaria, czy też zajęcia w laboratorium – w zależności od specyfiki danego kierunku. Ich wiedza jest rozliczana podczas zaliczeń, kolokwiów i egzaminów zarówno ustnych, jak i pisemnych. Studia licencjackie kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej, czyli samodzielnego projektu badawczego lub analitycznego dotyczącego wybranej tematyki.