Program studiów
  /  Program studiów

Program kształcenia

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalności: FILOLOGIA ANGIELSKA/NIEMIECKA/ROSYJSKA

Poziom kształcenia / forma kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA/NIESTACJONARNE

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:LICENCJAT

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Ogólna informacja dotycząca programu kształcenia

Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Program kształcenia na kierunku filologia wpisuje się w misję i strategię Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu. Odzwierciedla badania naukowe pracowników i kładzie nacisk  na wyrażoną w strategii uczelni potrzebę zachowania zgodności badań i wykorzystania ich wyników w procesie dydaktycznym, aktualizacji i unowocześniania kierunków i specjalności studiów, form, metod i organizacji nauczania.

Istotą programu kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru specjalności/specjalizacji, a następnie części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Odpowiada to założeniom strategii, która kładzie nacisk na „dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb kandydatów” oraz zagwarantowanie studentom najwyższych kompetencji zapewniających konkurencyjność na zglobalizowanym rynku pracy i umożliwiających „sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym”.

Wykorzystanie w konstrukcji programu wzorców międzynarodowych oraz określenie celów, jakimi są m.in. rozwój kompetencji interkulturowych, jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach życia oraz umożliwia wyrażoną w strategii ULT dbałość o „[…] wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na integrującym się europejskim rynku pracy”.

Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów

a) Zasadnicze cele kształcenia wspólne dla kierunku

 • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka obcego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy o literaturze, kulturze i historii danego obszaru językowego.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy o strukturze danego języka obcego.
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
 • Wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.
 • Przekazanie wszechstronnej wiedzy na temat kraju/krajów danego obszaru językowego.
 • Zapoznanie z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi kraju/krajów danego obszaru językowego, a także najważniejszymi zjawiskami z zakresu filozofii, kultury i współczesnej literatury.

Dodatkowo w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka obcego

Przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania danego języka obcego.

 • Wykształcenie umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem na I i II etapie edukacyjnym.
 • Przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

b) Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Studia na kierunku filologia pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka obcego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych kraju/krajów danego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w administracji, turystyce i sektorze usług. Ukończenie kierunku filologia o specjalności nauczycielskiej umożliwia dodatkowo podjęcie pracy w charakterze nauczyciela danego języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych.