Konferencje naukowe
  /    /  Konferencje naukowe

Konferencje naukowe

Sprawdź aktualne informacje o naszych konferencjach naukowych

Podejście leksykalne. Teoria i Praktyka

22 maja 2021, Przasnysz

Gorąco zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień w czasie VI Konferencji Naukowej Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnysz.

Celem naszej konferencji jest popularyzacja nowatorskiego podejścia do nauczania języka obcego – podejścia leksykalnego. Podejście to, zaproponowane w 1993 r. przez Michaela Lewisa powoli zyskuje na popularności. Wierzymy, że przekazanie wiedzy na temat zalet tego podejścia, jak i zapoznanie nauczycieli z metodami pracy z korpusami językowymi zachęci nauczycieli do przyjęcia choć niektórych elementów tej metodyki.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do stworzenia forum do prezentacji aktualnych badań oraz wymiany osiągnięć glottodydaktyki.

Nasza Konferencja to także spotkanie nauczycieli z różnych środowisk, instytucji i poziomów nauczania, którego celem jest wymiana doświadczeń i i pogłębienie refleksji nad pragmatyką i efektywnością nauczania języków.

Liczymy na to, że oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych również praktyczne warsztaty umożliwią nauczycielom języków obcych doskonalenie praktyki nauczycielskiej.

Konferencja odbędzie się w formacie zdalnym lub hybrydowym w zależności od regulacji prawnych i epidemicznych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji:

 • prelekcji (45 min)
 • referatów (30 min)
 • warsztatów praktycznych (45 min)

Tematyka powyższych powinna dotyczyć:

 • podejścia leksykalnego w nauczaniu języka obcego,
 • badań nad leksyką języka w oparciu o dane korpusowe,
 • pracy nauczyciela z leksykonami i korpusami,
 • pogłębiania świadomości leksykalnej poprzez:
  – analizy tekstów literackich i kulturowych
  – przekład tekstów literackich i nieliterackich

Czas trwania konferencji – 22 maja 2021 w godzinach od 10 do 18.

Języki robocze Konferencji: polski, angielski i rosyjski

Zgłoszenie powinno zawierać podsumowanie sesji (60 słów), bio (60 słów) i zdjęcie.

Ważne daty:

Zgłoszenia prelegentów: od 26 lutego 2021 do 26 marca 2021

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 6 kwietnia 2021

Zapisy uczestników: 6 kwietnia – 15 maja2021

Zgłoszenia do publikacji: 30 maja 2021

 

→ Karta zgłoszenia 

→ Call for proposals ULT conference

 

VI Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

W dniu 11 kwietnia 2015r. w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu odbyła się konferencja: Nauczanie języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program konferencji:

1. Dr Sylwia Wiśniewska    godz. 9.00 – 10.00

Angielski w przedszkolu: z podręcznikiem czy bez?  Oferta wydawnictw Oxford University Press, Macmillan i Pearson w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci 3,4 i 5 letnich.
(wykład z elementami warsztatów )

2. Mgr Magdalena Otulak      godz.10.00-11.15

Metoda bezpośrednia w nauczaniu  dzieci przedszkolnych.
(wykład z elementami warsztatów)

3. Dr Elżbieta Sternal ,  mgr Karolina Orłowska-Smolińska godz.  11.30-13.30

Metody i techniki pracy z uczniem tak zwanym trudnym.  (warsztaty )

PRZERWA   godz. 13.30 – 14.30

4. Dr Sylwia Wiśniewska  godz. 14.30 – 15.30

Stories in English language teaching: opowiadanie i czytanie jako technika nauczania małych dzieci języka angielskiego.
(warsztaty z elementami wykładu)

5. Mgr Magdalena Otulak  godz. 15.30 – 16.30

Teatrzyk i baśń w nauce języka angielskiego.
(warsztaty z elementami wykładu)

6.   mgr Anna Orzoł    godz. 16.30 – 17.30
Gry i zabawy w przedszkolu. (warsztaty)

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu – Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu zorganizował

III Konferencje naukową pt.: „Przekraczanie granic w języku, literaturze i kulturze”.

W wykładach wzięli udział naukowcy z krajowych i zagranicznych uniwersytetów. Gościem specjalnym był podróżnik Mieczysław Bieniek.10 października Przasnysz zamienił się stolicę nauki, bowiem do naszego miasta przyjechali wybitni naukowcy z uniwersytetów całego świata: University of Paris, Vincennes, Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Abaja, Immanuel Kant Baltic Federal University, Perm National Research Polytechnic University, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wszyscy przedstawili wykłady o tytułowym przekraczaniu granic w kulturze, literaturze i życiu. W konferencji wziął udział również ojciec Hieronim Kaczmarek z Pragi.

Praktyczny wymiar przekraczana granic pokazał gość honorowy Mieczysław Bieniek, podróżnik, który samotnie zwiedził 111 krajów, autor wielu książek. W Singapurze budował krematoria, w Indonezji był rybakiem. W Indiach pracował jako pomocnik mleczarza. Spotkał się z Dalajlamą i jako pierwszy Polak na rowerze wjechał do Murmańska. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać historię niesamowitego człowieka ze Śląska- górnika. To właśnie w kopalni rozpoczęła się życiowa przygoda Mietka Bieńka – człowieka, który z dnia na dzień postanowił zmienić całe swoje życie, kiedy w 2000 roku runęła ściana kopalni „Wieczorek”. Dostał w tył głowy, ocknął się po sześciu dniach, dziewięć miesięcy dochodził do siebie. O powrocie do dawnego życia nie było mowy.

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu, Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu organizuje w dniach 20-21 kwietnia 2013 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem:

Neofilologia na progu XXI wieku – język, literatura i kultura

Celem naszej konferencji jest ukazanie róźnorodności badań z zakresu neofilologii. Interesujące są dla nas zwłaszcza relacje zachodzące między językiem a kulturą, językiem a literaturą oraz literaturą a kulturą na progu XXI wieku. Szerokie spektrum tematyczne naszej Konferencji stworzą pole do interesujących, owocnych dyskusji, rozważań i wystąpień.

Gościem honorowym konferencji będzie Profesor Jan Miodek, który wygłosi wykład pod tytułem:

Przemiany współczesnej polszczyzny w kontekście europejskim.

 

Języki robocze Konferencji: polski, angielski, rosyjski i niemiecki.
Po konferencji planujemy, wydanie monografii oraz  zamieszczenie referatów w ramach publikacji w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, prosmiy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail wsjokonferencji@wp.pl do dnia 28 lutego 2013 roku.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Koszty udziału w Konferencji:

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł
i obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, publikację, obiad i uroczystą kolację.

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Dla uczestników zainteesowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, otrzynaniem tomu pokonferencyjnego oraz zaświadczenia uczestnictwa koszt
zaświadczenia uczestnictwa koszt 250 zł.

Kontakt:

Organizatorzy Konferencji:

mgr Magdalena Sternal

Adres e-mail: wsjokonferencja@wp.pl

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszają Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Prof. zw. dr hab. Roman Kalisz i Prof. dr hab. Andrzej Sitarski

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem
Kontakty kulturowe i językowe Polski przed i po roku 1989
9 – 10 kwietnia 2011

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6

Sobota 9 kwietnia 2011
8:45   Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu
Przywitanie gości i otwarcie konferencji
9:00 – 10:00 prof. Jerzy Bralczyk
10:00 – 10:30 Krótkie przedstawienie kultury kurpiowskiej przez studentki WSJO
10:30- 11.00 prof. Krzysztof Hejwowski Tłumaczenia literackie przed r. 1989 i później
11:00 – 11.30 prof. Marian Szczodrowski  Kodematyczna interpretacja kontaktów językowych
11.30 – 12.00 Przejście do budynku WSJO ul. Szosa Ciechanowska 6

Sekcja angielska Aula B
12:00 – 12:20 dr Joanna Redzimska „Łże-elita w Kaczogrodzie”, czyli polszczyzna polityczna po 1989 roku
12:20 – 12:40 dr Tadeusz Danilewicz Kształtowanie świadomości językowej na przykładzie zjawiska polisemii w edukacji drugiego języka
12:40 – 13:00 dr Monika Badecka Chinese students in Gdańsk. Lost in translation
15:00 – 15:20 dr Tomasz Fojt A construction grammar account of the double verb construction
15:20 – 15:40 mgr Edyta Falkowska Mit o Atrydach w totalitarnej rzeczywistości (Hauptmann – Langner – Brandstaetter – Zawieyski)
15:40 – 16:00 mgr Ewelina Gutowska Polskie portale społecznościowe a problematyka interferencji językowej

Sekcja rosyjska sala 14
12:00 – 12:20 dr Barbara Kozak Symeona z Połocka związki z Polską
12:20 – 12:40 prof. Andrzej Sitarski Funkcja aksjologiczna nazwy własnej (na materiale języka w współczesnej pracy rosyjskiej)
12:40 – 13:00 dr Joanna Orzechowska Функциональная специфика старообрядческого Войновского синодика
15:00 – 15:20 prof. Michał Sarnowski Nomina propria w rosyjsko-polskich relacjach kulturowych
15:20 – 15:40 prof. Leontij Mironiuk    Языковые особенности польско-русского и польско-украинского пограничья                              
15:40 – 16:00 prof. Wiera Biełousowa  Перекличка филологов-классиков (Яков Голосовкер-Витольд Клингер
16:15 Wyjazd do Opinogóry
16:30 – 20:00 Zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Koncert
Uroczysta Kolacja

Niedziela 10 kwietnia 2011
Aula B
9:15 – 9:45 prof. Roman Kalisz i mgr Maciej Kalisz Specyficzne uwarunkowania  kulturowe zapożyczeń wtórnych zapożyczeń terminów kulinarnych w języku polskim po 1989 roku

Sekcja angielska Aula B
10:00 – 10:20 prof. Jadwiga Uchman The Art of Translation – the Case of Samuel Beckett
10:20 – 10:40 dr Filip Rudolf  ,,(Nie)przekładalność tekstów niestandardowych – na przykładzie tłumaczenia ,,Przygód Huckelberry’ego Finna” i ,,Martina Edena” sprzed 1989 roku”
10:40 – 11:00 mgr Anna Gołaś Etnologiczne rozważania nad wpływem wzorów kulturowych na język reklamy

Sekcja rosyjska sala 14
10:00 – 10:20 mgr Anna Hau Rola czynników kulturowych w kształtowaniu się potrzeb i motywacji w nauce języków obcych (na podstawie badań słuchaczy kursów języków obcych w Polsce i na Białorusi)
11.15 – 12.30 Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem
Kontakty kulturowe i językowe Polski przed i po roku 1989

Aula B

“AD MAIORA NATUS SUM”

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności. Konferencja odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku w Wydziale Zamiejscowym w Przasnyszu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu.

 

Żyjemy w kulturze postmodernizmu, dla której ważnym jest niwelowanie opozycyjnych komponentów rzeczywistości. Wyzwaniem współczesnych czasów jest połączenie świata materialnego i duchowego. Ale czy tak zawsze odbywa się w życiu społecznym? Jaką rolę odgrywa obecnie człowiek? Czy świat współczesny buduje się tylko na zasadzie antropocentryzmu? Postawione w tytule konferencji problemy są aktualne w dzisiejszych czasach, bo od ich rozwiązania zależy dalszy rozwój społeczeństwa. Celem konferencji są próby odnalezienia odpowiedzi na postawione pytania. Szerokie spektrum tematyczne konferencji stwarza pole do interesujących, owocnych dyskusji, rozważań i wystąpień w zakresie poniżej przedstawionej tematyki:

 

 1. Świętość i Święci w kulturze polskiej
 2. Człowiek w duchowej kulturze współczesności
 3. Człowiek w językowym obrazie świata
 4. Filozofia języka w epoce technologii informacyjnych (IT)
 5. Psychologia obcowania w epoce technologii informacyjnych (IT)
 6. Literatura postmodernizmu – materialne vs. duchowe
 7. Człowiek w synergetyce biznesu – materialne vs. duchowe
 8. Pedagogika współpracy w epoce technologii informacyjnych (IT)

Języki robocze Konferencji: polski, angielski, rosyjski i niemiecki.

 

Ważne daty:

Zgłoszenie uczestnictwa (Karta złoszenia – patrz. Załącznik 1) i abstrakt –

do dnia 28 marca 2017 roku.

Nadsyłanie referatów (Wymogi redakcyjne – patrz. Załącznik 2) –

do dnia 30 maja 2017 roku.

Artykuły będą opublikowane do rozpoczęcia Konferencji w monografii Humanistica 21

po obowiązkowym otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Konferencja odbędzie się w Przasnyszu, w pobliżu którego znajdują się liczne zabytki szlacheckie, zamki, muzeum Romantyzmu, muzeum Pozytywizmu.

Koszty udziału w Konferencji:

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł. i obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, publikację, obiad i uroczystą kolację. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Dla uczestników zainteresowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz zaświadczenia uczestnictwa koszt wynosi 150 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 18 sierpnia 2017 roku na konto:

BANK MILLENIUM S.A. 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

z dopiskiem Konferencja w Przasnyszu oraz imię i nazwisko uczestnika

Rezerwacja noclegów z 14/15 09. i 15/16 09. 2017 r. odbywa się wyłącznie przez organizatorów.

 

Kontakt:

mgr Martyna Sternal: adres e-mail: wsjokonferencja@wp.pl

 

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszają Władze Wyższej Szkoły Języków Obcych i Rada Naukowa Konferencji :

Małgorzata Chrzan – Rektor WSJO

Elżbieta Sternal – Kanclerz WSJO

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak – Dziekan WSJO

dr Jacek Kołata – Dziekan WSJO- Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

Prof. dr hab. Tadeusz Danilewicz (Przewodniczący KO)

Prof. dr hab Ludmiła Kilewaja

dr Tatiana Żylina – Els

prał. dr Andrzej Maciejewski

______________

KARTA ZGŁOSZENIOWA uczestnictwa

WYMOGI EDYTORSKIE – ARTYKUŁ seria Humanistica

Konferencja Międzynarodowa „Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze” która odbyła sie  w roku 2017. Wydarzenie to zainicjowało serię wydawniczą „humanistica 21”. Poświęcona ona była zagadnieniom współczesnej humanistyki, jej nowym horyzontom i nowym wyzwaniom. Rozważaniom poszczególnych tomów będzie przyświecać reflekcja , iż na progu XXI wieku humanistyka nie jest jedynie zbiorczą ramą dla różnych dyscyplin, jej przedmiotem jest ludzka egzystencja w jej wielorakich przejawach, humanistyka potrafi podjąć debatę nad tym kim jesteśmy, uświadamia nam względność tego co robimy ze światem, uświadamia nam nasze bycie w kulturze, w języku, w działach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.

Konferencja Międzynarodowa ” Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno – duchowych wyzwań współczesności”, która odbyła się w 2018 roku. Spotkanie to uświadomiło nam, że żyjemy w kulturze postmodernizmu, w dobie niwelowania opozycyjnych komponentów rzeczywistości.  Celem konferencji była próba znalezienia odpowiedzi na pytania aspektu materialnego i duchowego, a także pytania dotyczące człowieka wybierającego drogę na skrzyżowaniu tychże wartości.

Konferencja Międzynarodowa „Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm”, z roku 2019. Skupiono się tu w głównej mierze nad zachodzącymi obecnie procesami społeczno – kulturowymi, oraz zjawiskiem transkulturowości, które przebiejają w różnym natężeniu.  Podczas konferencji tej dużą wagę przykładano także do wszechobecnego zjawiska globalizacji. Poruszono tu także kwestię interkulturowości. Należy podkreślić, iż tom 3 z serii „humanistica21” poświęcony został prof. zw. dr hab. Romanowi Kaliszowi – językoznawcy, dydaktyka i wykładowcy.

Konferencja Międzynarodowa „Kultura i literatura w przestrzeni i w czasie” z roku 2020 nakierunkowana została na zobrazowanie ewolucji języka na przestrzeni lat. Istotnym tematem było także sformułowanie zjawiska transkulturowości, która traktowana jest jako etap przejściowy pomiędzy odmniennymi paradygmatami kulturowymi. Przyjmując perspektywę diachroniczną, porównuje się tu koncepcję fundujących światopogląd epoki oświecenia i współczesnej epoki transkulturowości, identyfikując szereg podobieństw pomiędzy nimi, zarówno w sferze myśli filozoficznej, poglądów na społeczeństwo, jak i sądów aksjologicznych.