Ochrona Danych Osobowych
  /  Ochrona Danych Osobowych

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), nakłada na podmioty publiczne obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych do którego obowiązków zgodnie z art. 39 ust. 1 RODO należy:

 1. informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz aktów prawa wewnętrznego, a także podejmowanie działań zwiększających świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania poprzez szkolenia oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Inspektor Ochrony Danych – dr Elżbieta Sternal
ul. Chmielniki 2A
86-100 Świecie
tel. +48 (52) 333 02 70
mail: esternal@ult.edu.pl

 

DO POBRANIA:

Zarządzenie Rektora 

Odwołanie zgody

Obowiązki Administratora Danych

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Metody zabezpieczeń danych osobowych oraz miejsca ich przetwarzania

Prawa jednostki

Przetwarzanie danych

Udostępnianie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgłaszanie naruszania danych

Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu

Dane osobowe

 1. Dane zbierane są przez: „Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu”, ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie, tel. +48 (52) 333 02 70
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@ultswiecie.edu.pl
 3. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Dane kursantów mogą być przekazywane firmom pocztowym i kurierskim (w celu doręczania przesyłek), serwisom płatności elektronicznych (w przypadku wyboru opcji płatności online), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz współpracującym z nami wykładowców, trenerów (w zakresie prowadzonego kurs). W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wtedy można ją cofnąć w każdej chwili, informując o tym na adres: kontakt@ultswiecie.edu.pl
 6. Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 7. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

„Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu”, zbiera następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres e-mail,
4) numer telefonu,
5) data urodzenia,
6) miejsce urodzenia
7) PESEL

Gromadzone dane są niezbędne do wystawiania i wysłania Zaświadczenia.

Bezpieczeństwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo gwarantujemy pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie.

Marketing

Podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ultswiecie.edu.pl

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt@ultswiecie.edu.pl