Zarządzanie

Oferta studiów

  /  Studia I stopnia  /  Zarządzanie

Zarządzanie

Studia
Rodzaj studiów:
STUDIA LICENCJACKIE – ZARZĄDZANIE

Więcej informacji o studiach

STUDIA LICENCJACKIE – ZARZĄDZANIE – NOWOŚĆ!

SPECJALNOŚCI:

Aktualnie oferowane są specjalności:

 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Zarządzanie w logistyce,
 • Marketing i reklama,
 • Rachunkowość i finanse.

Lista specjalności może ulec zmianie w zależności od potrzeb rynku pracy i preferencji studentów.

Zarządzanie jakością

Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Audyt wewnętrzny
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM
 • Standardy zarządzania jakością i ich wdrażanie
 • Podstawy LEAN Manufacturing
 • Integracja normatywnych systemów zarządzania

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań w zakresie rekrutacji, selekcji i kierowania ludźmi w organizacji. Odpowiednie kompetencje z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Systemy informacji personalnej
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Nowoczesne systemy motywowania
 • Psychologia biznesu
 • Przywództwo w organizacji

Zarządzanie w logistyce

Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Absolwent będzie mógł pracować w branży logistycznej i będzie posiadał umiejętności koordynowania pracy magazynu, zaopatrzenia, transportu i spedycji.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Procesy magazynowe
 • Organizacja pracy magazynów
 • Transport w logistyce
 • Organizacja procesów transportowych
 • Prawo celne
 • Spedycja

Marketing i reklama

Celem studiów jest kształcenie profesjonalistów pracujących w obszarze nowoczesnego marketingu i reklamy. Absolwent będzie potrafił m.in. projektować identyfikację wizualną marki, zarządzać wizerunkiem a także stworzyć i przeprowadzić kampanię reklamową zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Kampania reklamowa;
 • Strategia w reklamie;
 • Propaganda i wywieranie wpływu
 • Nowoczesne media
 • Projektowanie identyfikacji wizualnej marki
 • Zarządzanie wizerunkiem medialnym

Rachunkowość i finanse

Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa oraz będzie posiadał umiejętności związane z prowadzeniem biur rachunkowych. Wiedza pozyskana przez studenta w trakcie studiów umożliwia podjęcie pracy w działach finansowych i księgowych.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Kadry i płace
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa;
 • Rozliczenia finansowe
 • Systemy komputerowe w rachunkowości
 • Systemy komputerowe w kadrach
 • Rachunkowość zarządcza

CELE KSZTAŁCENIA

Studia I stopnia Zarządzanie są wprowadzeniem do zagadnień organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie wykładów i praktycznych zajęć studenci są zapoznawani z problemami najczęściej pojawiającymi się w organizacjach różnego typu, a także uczą się ich efektywnego rozwiązywania. Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie są ukierunkowane na praktykę, dlatego ich absolwent potrafi również skutecznie komunikować się ze współpracownikami, a także w sposób wydajny organizować pracę zespołu.

Celem strategicznym kierunku jest nowoczesne i praktyczne kształcenie studentów z zakresu zarządzania oraz zarządzania jakością, a także wykształcenie wysoko wykwalifikowanej, profesjonalnej i przedsiębiorczej kadry.

Zakłada się uzyskanie wiedzy o charakterze ogólnym, podstawowym, kierunkowym oraz specjalnościowym w stopniu pozwalającym na rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w obszarze zarządzania, a także opanowanie umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów zawodowych w tym zakresie.

UWAGA! CYKLICZNE SPOTKANIA Z BIZNESEM!

W ramach kierunku odbywają się inspiracyjne zajęcia biznesowe m.in. z menedżerami, kierownikami wyższego szczebla, specjalistami z zakresu logistyki, jakości, rachunkowości, finansów, HR, marketingu i reklamy.

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie niestacjonarnej oraz online.

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

Studia niestacjonarne (studia online) – 100% zajęć odbywa się w trybie mobilnym.

Dzięki różnorodnym formom prowadzenia zajęć możesz z łatwością dopasować uczestnictwo w nich do swojego życia prywatnego i zawodowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy m.in. w charakterze :

 • specjalisty organizacji i zarządzania,
 • specjalisty ds. jakości,
 • specjalisty ds. kadr,
 • specjalisty ds. rachunkowości
 • specjalisty ds. marketingu i reklamy
 • kierownika zespołu,
 • menadżera średniego szczebla zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • analityk finansowy.

Program studiów na kierunku Zarządzanie umożliwia nie tylko szybkie i efektywne zatrudnienie, ale daje również podstawy do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Zakłada się również, że studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie dadzą dobre podstawy teoretyczne i przygotowanie merytoryczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i specjalnościowego, które mają wyposażyć absolwenta w wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.