Ważne dokumenty
  /    /  Ważne dokumenty

Regulaminy

Pobierz regulaminy, zarządzenie, uchwały itp.
Rok akademicki 2023/24
Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany zasad dyplomowania
Rok akademicki 2022/23
Zarządzenie nr 1 w sprawie w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów zdalnych w sesji zimowej 2022 – 2023
Zarządzenie nr 2 w sprawie zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2022-2023
Zarządzenie nr 3 w sprawie używania logo Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Przasnyszu
Rok akademicki 2021/22
Zarządzenie nr 1 w sprawie organizacji kształcenia
Zarządzenie nr 2 w sprawie utworzenia Biura Współpracy Międzynarodowej
Zarządzenie nr 3 w sprawie przeglądów bibliotecznych
Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania koordynatorów praktycznej nauki języka
Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania koordynatorów praktycznej nauki języka
Zarządzenie nr 6 w sprawie formatu prac dyplomowych
Zarządzenie nr 7 w sprawie zasad składania prac dyplomowych
Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania pełnomocnika ds. studenckich
Zarządzenie nr 9 w sprawie zasad rozwiązywania konfliktów
Zarządzenie nr 10 w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy
Zarządzenie nr 11 w sprawie intensyfikacji prac działalności Rady Biznesu
Zarządzenie nr 12 w sprawie skarg i wniosków
Zarządzenie nr 13 w sprawie przedłużenia rekrutacji
Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad składania prac dyplomowych
Zarządzenie nr 15 w sprawie przeglądów współpracy z otoczeniem
Zarządzenie nr 16 w sprawie oceny umiędzynarodowienia
Zarządzenie nr 17 w sprawie ustalenia wysokości progu dochodu na osobę
Wrzesień 2023
Uchwała nr 1 – w sprawie przyjęcia programu studiów dla kierunku Filologia
Uchwała nr 2 – w sprawie przyjęcia programu studiów dla kierunku Filologia
Uchwała nr 3 – w sprawie zmian w dokumentacji praktyk zawodowych na kierunku Filologia
Uchwała nr 4 – w sprawie zmian w Regulaminie stypendiów
Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu z wyróżnieniem
Uchwała nr 6 – w sprawie powołania komisji działających na Uczelni
Uchwała nr 7 – w sprawie powołania pełnomocnika ds. niepełnosprawnych
Uchwała nr 8 – w sprawie powołania zespołów działających na Uczelni
Uchwała nr 9 – w sprawie zmiany koncepcji kształcenia na kierunku Filologia
Uchwała nr 10 – w sprawie przyjęcia sylabusów
Rok akademicki 2023/24 (Kwiecień 2023)
Uchwała numer 1 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu oraz Filii w Świeciu w roku akademickim 2023/2024
Uchwała numer 2 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Filologia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu oraz Filii w Świeciu w roku akademickim 2023/2024
Uchwała numer 3 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia inżynierskie na kierunku Budownictwo oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2023/2024
Uchwała numer 4 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2023/2024
Uchwała numer 5 w sprawie powołania składów Komisji ds. rekrutacji
Uchwała nr 6 w sprawie organizacji roku akademickego 2023-2024
Uchwała nr 7 w sprawie formatu prac dyplomowych w ULT w Przasnyszu na kierunki Zarządzanie i Budownictwo
Uchwała numer 8 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku Filologia studia I stopnia
Uchwała numer 9 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku Budownictwo studia inżynierskie I stopnia
Uchwała numer 10 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku Zarządzanie studia I stopnia
Uchwała numer 11 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku Filologia studia II stopnia
Uchwała numer 12 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku Filologia niemiecka I stopnia
Uchwała numer 13 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Przasnyszu
Rok akademicki 2022/23
Uchwała numer 3 Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia inżynierskie na kierunku Budownictwo oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2022/2023.
Uchwała numer 1 Senatu w sprawie przyjęcia raportu samooceny dla kierunku Filologia, studia I stopnia , profil praktyczny
Indywidualny tok studiów
Kodeks etyki studenta ULT
DYPLOM – wzór studia I stopnia
Opis dokumentu publicznego
Pytania – egzaminy dyplomowe – studia I stopnia Linguistics – Examination Questions – pula pytań ogólnych
Procedura dyplomowania na kierunku Filologia
Aplikacyjność prac dyplomowych
Regulamin studiów
Regulamin Biblioteki
Regulamin Egzaminu PNJ
Regulamin ECTS
Regulamin Samorządu Studenckiego
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
Regulamin antyplagiatowy
Dziennik praktyk
Regulamin praktyk
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
Deklaracja organizacji praktyki
Formularz weryfikacji efektów p. ogólnopedagogiczna
Formularz weryfikacji efektów p. przedmiotowa
Program praktyk nauczycielskich
Umowa dla praktyki nauczycielskiej
SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Regulamin praktyk tłumaczeniowych
Umowa o praktykę
Regulamin praktyk zawodowych
Potwierdzenie odbycia praktyk
Sprawozdanie opiekuna praktyk
Wzór dziennika praktyk
Arkusz potwierdzenie efektów – Zarządzanie
Regulamin praktyk zawodowych
Potwierdzenie odbycia praktyk
Wzór dziennika praktyk