Koło naukowe filologiczne „Open Mind”
  /    /  Koło naukowe filologiczne „Open Mind”

Koło Naukowe

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Koło naukowe studentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Statut koła naukowego Wydziału Filologicznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne:
§1.1. Koło Naukowe Studentów Wydziału Filologicznego Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu – Wydziału Zamiejscowego w Przasnyszu, zwane w dalszej części statutu „Kołem Naukowym” jest uczelnianą organizacją studencką, zrzeszającą studentów Wydziału Filologicznego Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.
§1.2. Koło Naukowe podlega rejestracji przez Rektora ULT.
§1.3. Koło Naukowe działa na podstawie niniejszego statutu oraz statutu ULT

§2. Koło Naukowe działa głównie na terenie ULT; może także prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa.

§3. Siedzibą władz Koła Naukowego jest ULT w Świeciu ul. Chmielniki 2a.
§4. Koło Naukowe korzysta z własnego logo i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5.1. Rektor ULT powołuje i odwołuje opiekuna Koła Naukowego.
O nominacji i odwołaniu bezzwłocznie powiadamia Kanclerza ULT.
§5.2. Opiekun Koła Naukowego czuwa nad zgodnością działań Koła ze statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami oraz roztacza opiekę merytoryczną nad jego pracami naukowymi.

Rozdział II
Cele Koła Naukowego
§ 6.1 sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie poglądów naukowych, budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów

§ 6.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, translatoryki i metodyki nauczania języka niemieckiego i angielskiego
§ 6.3 dążenie do stworzenia wyróżniającym się studentom optymalnych warunków rozwijania zainteresowań, zdobywania wyższych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
§ 6.4 promowanie uzdolnień artystycznych i twórczych a także powiązanie ich z wiedzą i umiejętnościami wypracowywanymi podczas studiów
§ 6.5 nawiązywanie współpracy z organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną tematyką;
§ 6.6 integracja środowiska studenckiego
§ 6.7 integracja ze środowiskiem

Cele Koła realizowane są poprzez:
§ 7.1 organizowanie cyklicznych spotkań i dyskusji

§ 7.2 prezentowanie osiągnięć własnych Koła poprzez prowadzenie serwisu informacyjnego Koła w postaci elektronicznej.

§ 7.3 współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi.

§ 7.4 wydawanie przygotowanych przez studentów materiałów dydaktycznych do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III

§ 7.5 inne formy działalności zgodne ze Statutem.
§ 7.6 Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
§ 7.7 W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać powierzona osobom lub instytucjom trzecim.

Rozdział III
Członkowie Koła Naukowego
§.8 Istnieją następujące rodzaje członkowstwa w Kole Naukowym:
1. Członkowie zwyczajni
2. Członkowie honorowi

§. 9. 1 W poczet członków Koła Naukowego przyjmuje Zarząd Koła na podstawie podpisanej przez zainteresowanego deklaracji.
9.2.Członkostwo honorowe może nadać Walne Zgromadzenie Koła Naukowego, na wniosek Zarządu, osobie szczególnie zasłużonej dla Koła.
§.10. Członkowstwo w Kole Naukowym ustaje na skutek:
1 wystąpienia z Koła, zadeklarowanego pisemną rezygnacją złożoną Zarządowi
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu za:
a. działalność sprzeczną ze Statutem Koła Naukowego i uchwałami Władz Koła.
b. niewypełnianie obowiązków członka Koła Naukowego, określonych w Statucie i uchwałach władz Koła.
3. ukończenia studiów lub ich przerwania
4 . dyscyplinarnego usunięcia z Uczelni

§11. Członkowie Koła Naukowego mają prawo do:
§11.1. posiadania legitymacji odpowiadającej formie ich członkowstwa w Kole Naukowym
§11.2. zgłaszania wniosków do władz Koła , udziału we wszystkich pracach Koła Naukowego i organizowanych przez Koło imprezach.

§.12. 1 Członkowie Koła Naukowego są zobowiązani do:
a. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu
b. przestrzegania uchwał władz Koła Naukowego
§12.2. Członek zwyczajny Koła Naukowego ma prawo do:
a. współorganizowania i udziału we wszystkich formach działalności Koła.
b. korzystania ze wszystkich form pomocy dostępnych w Kole
c. wybierania i bycia wybranym do władz Koła Naukowego

§. 13 Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła Naukowego. Dysponują głosem doradczym.

Rozdział IV
Władze Koła Naukowego
§14.1. Kadencja wszystkich władz Koła Naukowego trwa jeden rok.
§14.2 Władzami Koła Naukowego są:
a. Walne Zgromadzenie
b. Zarząd
c. Sąd Koleżeński
d. Komisja Rewizyjna.

I . Walne Zgromadzenie
§.15.1 Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Koła Naukowego.
§15.2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. ustalanie kierunków działalności Koła Naukowego na dany rok akademicki
b. Wybór Zarządu, w tym jego Prezesa
c. przyjmowania sprawozdania z działalności Zarządu w każdym roku akademickim
d. udzielanie zarządowi absolutorium
e. uchwalanie zmian Statutu Koła Naukowego
f. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła Naukowego
§16. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne
§16.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje prezes zarządu najpóźniej na 14 dni przed upływem kadencji władz Koła, czyli przed 15.06 danego roku akademickiego.
§16.2 Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Prezes Koła Naukowego:
a. z inicjatywy własnej
b. na skutek uchwały Zarządu na wniosek podpisany
c. na wniosek podpisany przez co najmniej połowę liczby Członków Koła Naukowego
§ 17.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
§ 17.2 Uchwały w zakresie zmiany statutu i w sprawie rozwiązania Koła Naukowego zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Koła Naukowego

II Zarząd Koła Naukowego
§18. W skład zarządu wchodzą:
a. Prezes,
b.Wiceprezes,
c. Sekretarz,
d. Skarbnik,
§19. Prezes Zarządu:
a. zwołuje Walne Zgromadzenie, określając miejsce, pierwszy termin i drugi termin rozpoczęcia obrad oraz proponowany porządek obrad
b. otwiera obrady Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie, jeśli jest obecna co najmniej połowa członków Koła Naukowego lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych osób, przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazuje mu kierowanie obradami
c. kieruje pracami Zarządu Koła Naukowego
d. koordynuje prace poszczególnych sekcji Koła
e. reprezentuje Koło wobec Opiekuna Naukowego
f. reprezentuje Koło Naukowe w środowisku Uczelni lub poza nią
g. podpisuje w imieniu Koła umowy i porozumienia z innymi organizacjami oraz udziela pisemnych upoważnień do ich podpisywania
§20 Wiceprezes zastępuje Prezesa – realizuje zadania wyznaczone przez Prezesa ustnie lub na piśmie
§ 21 Skarbnik prowadzi księgowość Koła i przygotowuje sprawozdania
finansowe
§ 22 Sekretarz sporządza, aktualizuje i przechowuje listę członków Koła Naukowego, sporządza i przechowuje protokoły posiedzeń Zarządu oraz zebrań Koła Naukowego, podpisując je wraz z Prezesem Zarządu.
§ 22.1 Do obowiązków Sekretarza Koła należy przechowywanie protokołów walnych zgromadzeń.

Rozdział V
Kompetencje Władz Uczelni względem Koła Naukowego:
§ 23 Rektor uchyla uchwałę władz Koła Naukowego niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem Uczelni lub Statutem Koła.
§ 24 Senat, na wniosek Rektora rozwiązuje Koło Naukowe, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów ustawowych, Statutu Uczelni lub Statutu Koła.

Rozdział VI
Przepisy końcowe:
§ 25.1 Wnioski w sprawie zmiany Statutu powinny być złożone na ręce
Prezesa Zarządu co najmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
§ 25.2 Zmiany w statucie uchwalone na Walnym Zgromadzeniu wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Rektora ULT ich zgodności z przepisami prawa i Statutem Uczelni.
§ 25.3 W przypadku rozwiązania Koła Naukowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, majątek Koła przechodzi na własność ULT a dokumentację Koła przekazuje się do Archiwum Szkoły.

Opiekunowie Koła Naukowego „Open Mind”

Przedsięwzięcia Koła Naukowego Open Mind

17 marca 2017 o godz. 16:00 w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej OKSiR odbył się koncert pt. „COUNTLESS NAMES OF LOVE”, którego organizatorem była Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna, Koło Naukowe „Open Mind” i Samorząd Studencki ULT. Partnerem imprezy był Ośrodek Kultury, Rekreacji i Sportu w Świeciu. Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Świeckiego i Burmistrz Świecia. Wśród sponsorów nagród było także Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu. Podczas gali koncertowej zostały wręczone nagrody w konkursie na literacki utwór wierszowany w języku angielskim. Konkurs językowy skierowany był do uczniów szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego oraz studentów ULT w Świeciu i Przasnyszu. Tematem przewodnim stała się „miłość”. Wierszowany utwór literacki o tematyce miłosnej musiał być napisany w języku angielskim.

Nagrody wręczał Burmistrz Świecia wraz z Władzami ULT oraz (dodatkowe nagrody) od Młodzieżowego Centrum Kariery. Wystąpił Teacher’s Crew, Magdalena Otulak oraz Piotr Rutkowski, aktor Chojnickiego Studia Rapsodycznego. Imprezę poprowadził nasz student, Tomasz „Teacher” Jarmołkiewicz (przewodniczący Koła Naukowego ULT), a wieczór nastrojowymi piosenkami wypełniły wokalistki z jego zespołu Teacher’s Crew. To pierwsza edycja konkursu poetyckiego i zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych, udanych inicjatywach ULT!!!