Jakość kształcenia
  /    /  Jakość kształcenia

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu oraz jej Filia w Świeciu konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, tak aby jej absolwenci byli ludźmi kompetentnymi i kreatywnymi oraz spełniali oczekiwania zmieniającego się rynku pracy. Najważniejszym celem Polityki Jakości jest spełnianie nie tylko aktualnych wymagań i oczekiwań stawianych przez studentów i pracodawców, ale także wychodzenie naprzeciw ich przyszłym potrzebom i aspiracjom. Uczelnia stale dostosowuje swoją ofertę i program kształcenia do zmian zachodzących na rynku. Polityka Jakości realizowana jest w oparciu o wdrożony Wewnętrzny System Jakości Kształcenia, którego misją jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia w Uczelni oraz wypełnianie statutowych zadań.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu – Wydziału Filologicznego w Świeciu w roku akademickim 2022/2023 dotyczące:

 • Oceny nauczycieli akademickich
 • Oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów
 • Oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli
 • Ocena pracy dziekanatu
 • Raport z ankietyzacji i hospitacji praktyk studenckich
 • Raport z oceny indywidualnej pracy studenta
 • Raport z ankiety skierowanej do interesariuszy zewnętrznych
 • Raport z ankiety monitorującej karierę zawodową absolwentów

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu – Wydziału Filologicznego w Świeciu w roku akademickim 2021/2022 dotyczące:

 • Oceny nauczycieli akademickich
 • Oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów
 • Oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli
 • Raport ewaluacji praktyk studenckich
 • Raport z ankiety skierowanej do interesariuszy zewnętrznych

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu – Wydziału Filologicznego w Świeciu w roku akademickim 2020/2021 dotyczące:

Skład osobowy Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia: w roku akademickim 2023/2024:

Przewodniczący – mgr E. Gołębiowska

Członkowie:

dr hab. J. Waliński,

dr V. Jaśkiewicz,

mgr M. Wysocki,

mgr M. Stanowski,

mgr I. Niesiobęcka,

M. Sosnowski- student kierunku Zarządzanie,

B. Nadrowska – student kierunku Budownictwo,

S. Jeznach – student kierunku Filologia,

Z. Makowski – interesariusz,

A. Radomski – interesariusz,

D. Ziemba – interesariusz

Raport oceny jakości kształcenia na Wydziale – 2022/2023

Raport oceny jakości kształcenia na Wydziale – 2021/2022

Raport oceny jakości kształcenia na Wydziale – 2020/2021 (w załączeniu)

Harmonogram działań w zakresie doskonalenia WSZJK w ULT w Świeciu w roku akademickim 2023/2024

Lp. Działanie Forma realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Przeprowadzenie oceny przedmiotowych i kierunkowych efektów uczenia się (sprawozdanie z realizacji zajęć) Ankieta, sprawozdanie z ankiety III 2024

VI 2024

Komisja ds. Jakości kształcenia
2. Przeprowadzenie oceny za pomocą arkuszy hospitacji zajęć Ankieta, sprawozdanie z ankiety Zadanie ciągłe Dziekani
3. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzących zajęcia Ankieta, sprawozdanie z ankiety II 2024

VI 2024

Komisja ds. Jakości kształcenia
4. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny jakości kształcenia Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Iwona Niesiobęcka
5. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet dotyczących przebiegu praktyk studenckich Ankieta, sprawozdanie z ankiety II 2024

VI 2024

Iwona Niesiobęcka

Mariusz Wysocki

Zenon Szczepankowski

Ewelina Gołębiowska

Krzysztof Żurawski

6. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceniających indywidualną pracę studenta niezbędną do osiągnięcia efektów uczenia się przewidywanych dla danego programu studiów; Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
7. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceniających pracę dziekanatu Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
8. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet monitorowania kariery zawodowej absolwentów Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI-IX 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
9. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiety służących pozyskaniu danych do analizy SWOT Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
10. Ankieta interesariuszy zewnętrznych dotycząca programów studiów Ankieta, sprawozdanie z ankiety Zadanie ciągłe Komisja ds. Jakości kształcenia
11. Cykliczne spotkania władz Uczelni ze studentami bez udziału nauczycieli organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu Zadanie ciągłe Rektor, dziekani
12. Cykliczne spotkania nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku studiów w celu oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu Zadanie ciągłe Rektor, dziekani
13. Opinie komisji programowych w kształtowaniu koncepcji kształcenia na danym kierunku studiów protokół i sprawozdanie zawierające wnioski i opinie Zadanie ciągłe dziekani
14. Monitorowanie egzaminów dyplomowych poprzez obecność interesariuszy zewnętrznych na egzaminach dyplomowych (władz Uczelni lub osób delegowanych przez rektora) udział interesariuszy zewnętrznych w egzaminach dyplomowych VI-IX 2024 Rektor, dziekani
15. Przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych w JSA na studiach, których program przewiduje złożenie pracy dyplomowej sporządzenie sprawozdania lub protokołu VI-IX 2024 promotorzy prac dyplomowych
16. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia w ULT za rok akademicki 2023/2024 opracowanie raportu IX 2024 Komisja ds. Jakości Kształcenia