Współpraca
  /    /  Współpraca

Uczelnia Lingwistyczno–Techniczna w Przasnyszu, Wydział Filologiczny w Świeciu, współpracuje z wieloma przedszkolami, szkołami, firmami, organizacjami i instytucjami.

Sieć instytucji współpracujących jest stale rozszerzana. Współpraca ta ma na celu stworzenie studentom wielu możliwości odbywania praktyk zawodowych oraz możliwości wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów w praktyce oraz uczestnictwo w stałym rozwoju Uczelni. Do organów współpracujących należą m.in.:

 • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Baśniowy Dworek” w Świeciu
 • Przedszkole Językowo-Artystyczne „Kraina Marzeń” w Grudziądzu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Łasińskiego Jagiellończyka w Łasinie
 • Non-public General Education School Complex of Kazimierz WielkiUniversity in Bydgoszcz, Gen. Ryszard Kuklinski International School of Bydgoszcz
 • Firma FHU Step-Up Magdalena Otulak
 • Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej”Inkubator Przedsiębiorczości”
 • Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
 • Starostwo Powiatowe w Świeciu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Biuro Tłumaczeń DAG- CENTER Dagmara Pacewicz
 • Biuro Tłumaczeń „Dor – Tekst” Dorota Jaszcz
 • Biuro Tłumaczeń „Supertłumacz” Tomasz Muszyński
 • „CENTRUM” Hanna Żaczek–Wróblewska
 • Fundacja „Gwiazdka”
 • F.H.U Monika Sendrowska
 • Renata Jaraczewska Tłumacz Języka Niemieckiego

Partnerzy krajowi:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Pani dr Elżbieta Sternal w dniu 27 września 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskimi w Olsztynie, którą reprezentował Rektor prof. dr. hab. Ryszard J. Górecki.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu i Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu posiada uprawniania do kształcenia zakresie filologii na poziomie studiów I i II stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie język i literatura.

Ponadto porozumienie określania organizację przedsięwzięć w tematyce wspólnych zainteresowań w szczególności konferencji, seminariów, szkoleń specjalistycznych, dotyczących obszarów związanych z upowszechnianiem wiedzy.

Porozumienie o współpracy jest zawierane dla całej uczelni i umożliwia prowadzenie studiów w siedzibie, w filiach, na każdym poziomie i profilu dla danego kierunku studiów.

Podstawą prawną porozumienia są Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450).

OKSIR Świecie

Dnia 30.09.2021 roku Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu, reprezentowana przez Panią Rektor Elżbietę Sternal oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, reprezentowany przez panią Dyrektor Iwonę Mazelewską postanowiły podpisać porozumienie.

Współpraca realizowana będzie w następujących formach:

 • Udział w realizacji wspólnych projektów
 • Organizowanie wspólnych seminariów i konferencji naukowych
 • Czynny udział w ocenie regulaminu i programów kształcenia ULT. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Non-public General Education School Complex of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Gen. Ryszard Kuklinski International School of Bydgoszcz

Porozumienie o współpracy, zawarte dnia 30 września 2021 roku pomiędzy Uczelnią Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, reprezentowaną przez Panią dr Elżbietę Sternal, a „Non-public General Education School Complex of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Gen. Ryszard Kuklinski International School of Bydgoszcz, reprezentowaną przez Dyrektora, Panią Imisławę Górską.

Porozumienie polegać będzie na wspieraniu szkoły w nauczaniu języków obcych i literatury. Współpraca w tym zakresie ma dwa główne cele:

 • Opracowanie metodologii nauczania języka angielskiego jako języka ojczystego, tworzenia programów nauczania literatury światowej oraz języka angielskiego dla uczniów, dla których język angielski jest tzw. wiodącym językiem obcym, a także w zakresie dydaktyki literatury światowej i języka angielskiego od poziomu klasy szóstej polskiej szkoły podstawowej do poziomu międzynarodowej matury.
 • Umożliwienie praktyk studenckich w zakresie dydaktyki języka obcego uczniów z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego oraz z poziomu wychowania przedszkolnego.

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu ( aktualnie Uczelnia Lingwistyczno Techniczna w Świeciu), reprezentowana przez Panią Rektor Elżbietę Sternal, dnia 30 września 2014 roku, podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, reprezentowanym przez Pana Franciszka Koszowskiego. Współpraca realizowana będzie w następujących formach:

 • Organizowanie wspólnych imprez naukowych i kulturalnych
 • Wspieranie działalności Uczelni
 • Udział w realizacji wspólnych projektów
 • Organizowanie wspólnych seminariów i konferencji
 • Współpraca w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego
 • Możliwość odbywania praktyk studenckich dla studentów WSJO (ULT) w szkołach podległych Starostwu Świeckiemu.

Szkoła podstawowa nr 3 w Grudziądzu

Porozumienie zawarte dnia 12 stycznia 2015 roku pomiędzy Rektorem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu ( obecnie Uczelni Lingwistyczno Technicznej w Świeciu) Elżbietą Sternal, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Grudziądzu, panią Krystyną Stawecką. Porozumienia polega na wspieraniu Szkoły w nauczaniu języków obcych. Współpraca w tym zakresie ma na celu rozwój kompetencji językowych, popularyzację nauki języków obcych w szczególności: języka angielskiego i języka niemieckiego oraz rozbudzanie zainteresowania kulturami różnych krajów. W wyniku porozumienia WSJO (ULT) ułatwi nauczycielom i uczniom Szkoły korzystanie z potencjału organizacyjnego , bazy naukowej i doświadczeń z zakresu kształcenia.

Intraservis Job właściciel marki Tvojarabota

Intraservis Job właściciel marki Tvojarabota

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Pani dr Elżbieta Sternal w dniu 18 listopada 2021 r. podpisała porozumienie o współpracy z firmą Intraservis Job właścicielem marki Tvojarabota odnoszącej się do projektu edukacyjnego: studiujepracuje.pl.

W ramach porozumienia Uczelnia oraz Intraservis Job zobowiązują się do wzajemnych działań promocyjnych wśród kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki na Uczelni oraz studentów, którzy tą naukę już podjęli, i myślą poważnie, żeby równolegle z nauką pracować.

Intraservis Job zapewni swoim pracownikom dostęp do materiałów rekrutacyjnych Uczelni, możliwość reklamowania usług Uczelni wśród pracowników Firmy oraz w swoich kampaniach marketingowych.

Uczelnia zobowiązuje się zapewnić swoim studentom dostęp do materiałów reklamowych odnoszących się do projektu studiujepracuje.pl. Uczelnia będzie w miarę posiadanych możliwości udostępniać w formie elektronicznej wiadomości o aktualnych ofertach pracy zamieszczanych przez Firmę dla zainteresowanej grupy studentów.

Współpraca z zagranicą

Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University

Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Pani dr Elżbieta Sternal w dniu 12 września 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University, który reprezentował Rektor Mukhtar Tolegen.

Głównym celem porozumienia jest realizacja wspólnie opracowanego Programu Mobilności Akademickiej dla studentów i pracowników obu Uczelni. Porozumienie określa zasady i warunki dotyczące organizacji Mobilności Akademickiej, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz zasady wspierania działań w zakresie edukacji. Ponadto w ramach porozumienia Uczelnie mogą wdrożyć mechanizmy podnoszące jakość kształcenia poprzez tworzenie wspólnych programów, organizowanie wspólnych konferencji i seminariów; realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie ustalonym przez strony porozumienia oraz współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktyczno-naukowej w ramach posiadanych uprawnień.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Pani dr Elżbieta Sternal w dniu 30 maja 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, który reprezentował Rektor Salima S. Kunanbayeva.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca między stronami w zakresie kształcenia i szkolenia specjalistycznego dotycząca wspólnych działań naukowych i badawczych oraz realizacja wspólnie opracowanego Programu Mobilności Akademickiej dla studentów i pracowników obu Uczelni.
Porozumienie ponadto określa zasady realizacji wspólnie opracowanego Programu dwudyplomowego kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie filologii.

Porozumienie określa także wspólne działania poprzez wzajemną pomoc w doskonaleniu procesów edukacyjnych i naukowych, wymianę doświadczenia zawodowego i dokumentacji w celu zapewnienia jakości programów kształcenia, promowanie wspólnych badań naukowych w tym tworzenie wspólnej edukacji naukowej i struktur badań naukowych.

Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny (Republika Białoruś)

Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny (Republika Białoruś)

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Pani dr Elżbieta Sternal w dniu 20 lutego 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy
z Mińskim Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym reprezentowany przez Rektor dr Natalię Baranawa.

Zgodnie z porozumieniem współpraca jest realizowana w następujących obszarach: realizacja wspólnego programu w zakresie filologii na poziomie studiów
I i II stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w dziedzinie nauk humanistycznych oraz w dziedzinie nauk społecznych
oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych w wyżej wymienionych dziedzinach.
Porozumienie ponadto umożliwia tworzenie wspólnych programów studiów I i II stopnia, organizowanie staży dla studentów, magistrantów i wykładowców,
realizacja programu dwudyplomowego kształcenia w zakresie filologii na poziomie studiów I i II stopnia i studiów podyplomowych, wymianę
kadry akademickiej w celach dydaktycznych i naukowych bada oraz publikowanie wyników prac naukowych i skryptów w periodykach obu Stron.

Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan)

Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan)

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu oraz Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan), reprezentowany przez Rektora prof. Pralijewa Sieryka Żajałauowicza, dnia 30 września 2011 r. zawarły Porozumienie w sprawie realizacji Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego w zakresie filologii. Głównym celem niniejszego porozumienia jest realizacja wspólnie opracowanego Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego w zakresie filologi

Uniwersytet Syrdaria (Republika Kazachstan)

Uniwersytet Syrdaria (Republika Kazachstan)

Umowa pomiędzy Uczelnią Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, a Uniwersytetem Syrdaria (Republika Kazachstan) została podpisana 30 września 2012 r. Umowa została zawarta w celu podjęcia współpracy w dziedzinie edukacji i w zakresie podejmowania badań naukowych i innych przedsięwzięć. Uniwersytet Syrdaria i Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna ustaliły, że obie uczelnie będą dążyły do współpracy w zakresie kształcenia i prowadzenia badań w obszarze wspólnych zainteresowań. W ramach umowy obie uczelnie będą wspierały bezpośrednie kontakty i współpracę między wykładowcami, wydziałami, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz studentami.

Czerkaski Państwowy Uniwersytet Technologicznym na Ukrainie

Czerkaski Państwowy Uniwersytet Technologicznym na Ukrainie

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu zawarła umowę o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym na Ukrainie. Współpraca naukowo-badawcza Uczelni realizowana będzie w następujących formach: przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie nauk filologicznych, organizowania dwustronnych seminariów, publikacji wyników prac naukowych i skryptów w periodykach obu Stron, wymiana publikacji naukowych, skryptów i pomocy naukowo-dydaktycznych, realizacja programu dwudyplomowego kształcenia na pozio­mie studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich). Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu ponadto zarwała z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym na Ukrainie umowę о współpracy w ramach realizacji Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego.

IEEF (Indo – European Education Foundation).

IEEF (Indo – European Education Foundation)

Uczelnia Lingwistyczna-Techniczna w Świeciu wydział Zamiejscowy w Przasnyszu nawiązała współpracę z IEEF (Indo – European Education Foundation). Celem współpracy jest obopólny rozwój naukowy i pozanaukowy, który ma doprowadzić do przeprowadzenia wymiany studentów i rozpoczęcia studiów na ULT przez studentów z Indii i Regionu Indii.

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.pl).

Międzynarodowe Centrum Naukowo - Metodyczne Qazyna Education

Międzynarodowe Centrum Naukowo – Metodyczne Qazyna Education

Porozumienie o współpracy z dnia 13 sierpnia 2021 r. między Uczelnią Lingwistyczno – Techniczną w Przasnyszu a Międzynarodowym Centrum Naukowo – Metodycznym Qazyna Education. Przedmiotem współpracy jest:

 1. realizacja stażu naukowego w zakresie nauk humanistycznych, również w zakresie nauk technicznych,
 2. rozwój naukowych kompetencji stażystów,
 3. pomoc w opanowaniu umiejętności prowadzenia naukowo – badawczej pracy,
 4. organizacja naukowych konferencji i seminariów,
 5. publikacja wyników badań naukowych prac stażystów w monografii Humanistica21.