Zasady rekrutacji
  /  Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2024/25

Zasady rekrutacji

Studia licencjackie

Przyjęcie na studia odbywają się według następujących zasad:

 1. przedmioty brane pod uwagę: język polski oraz język obcy
 2. kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji
 3. w przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zawarty w tabeli:

  Przedmiot

  Współczynnik dla poziomu podstawowego

  Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

  Język obcy (pisemny)

  0,5

  1

  Język polski (pisemny)

  0,5

  1

 4. Na studia zostają przyjęci kandydaci którzy uzyskali co najmniej 40 punktów w procesie rekrutacji.
 5. W przypadku „nowej” matury jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej,
 6. W przypadku „nowej” matury jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy,
 7. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie lub ustnie (przedmioty określone w kryteriach przyjęć 8 pkt 1 na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”).
 8. w przypadku ,,starej” matury stosuje się przelicznik ocen na punkty zawarty w tabeli:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 – 100 pkt

6- 100 pkt

4 – 80 pkt

5 – 85 pkt

3 – 50 pkt

4 – 70 pkt

3 – 50 pkt

2 – 0 pkt

jeżeli kandydat nie zdawał języka obcego lub języka obcego, który chce studiować na wybranej specjalności, jest zobowiązany potwierdzić znajomość języka specjalności na poziomie B1 certyfikatem egzaminu państwowego lub egzaminu resortowego.

Poza procesem rekrutacyjnym na studia mogą byś przyjęci:

 • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego,
 • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc.

 

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

Studia II stopnia – filologia

 1. Ustalanie liczby punktów odbywa się na podstawie oceny na dyplomie, dla której stosuje się następujący przelicznik:
  OCENA NA DYPLOMIE PUNKTY REKRUTACYJNE
  (5) 100 pkt.
  (4+) 90 pkt.
  (4) 80 pkt.
  (3+) 70 pkt.
  (3) 60 pkt.

   

 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów w procesie rekrutacji.
 3. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia na specjalizację tłumaczeniową przez kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku lub innej specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych, muszą potwierdzić znajomość języka wybranej specjalności na poziomie C1 certyfikatem językowym wydawanym przez instytucję zewnętrzną.
 5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na specjalizację nauczycielską kandydat musi przedłożyć dyplom oraz suplement potwierdzający ukończenie studiów I stopnia na tej samej specjalizacji.

Rekrutacja na studia trwa od 10 maja 2024 r. do 22 września 2024 r.

Kształcenie specjalistyczne

Uchwala Senatu nr 5

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub  potwierdzone kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika
 2. na krótkie studia specjalistyczne zostają przyjęci kandydaci według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc

Studia podyplomowe

Pedagogika:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci
 • Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogiczne studia podyplomowe

Zarządzanie:

 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Lean management i zarządzanie jakością
 • Marketing w social mediach
 • Zarządzanie analizą danych i systemów biznesowych

Budownictwo:

 • Budownictwo drogowe
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Psychologia:

 • Neurobiznes
 • Psychologia menedżerska

Studia dla Obcokrajowców

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.plhttp://www.ieef.pl/online-application/)