Zasady rekrutacji

  /  Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2020/21

Zasady rekrutacji

Studia licencjackie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Uchwała numer 01/2019 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2019 roku

Nowa matura

Kandydaci na studentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne i zdali nową maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka obcego na poziomie podstawowym, będą przyjmowani na podstawie wyniku z matury powyżej 60%. Wynik matury na poziomie poniżej 60% uprawnia do podjęcia studiów czteroletnich.

Stara matura

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią na podstawie tzw. starej matury, a zdawali maturę z języka obcego będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z języka obcego będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, który ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęcia bez rozmowy kwalifikacyjnej

  • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego
  • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc.

Zakres materiału obowiązujący na rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii angielskiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii niemieckiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii rosyjskiej

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

Kandydaci niepełnosprawni

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Studia inżynierskie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Uchwała numer 02/2018 w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Nowa matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Na kierunku budownictwo uwzględniane są punkty z podstawowego lub rozszerzonego poziomu egzaminu maturalnego z matematyki i języka obcego oraz

Punkty ( P ) z każdego z przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy klasyfikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;

Kandydat zostaje przyjęty po uzyskaniu:

-minimum 60 pkt – poziom podstawowy lub

-minimum 30 pkt – poziom rozszerzony

Stara matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości

Punkty przelicza się na oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły:

-dla oceny wystawionej w skali 6 stopniowej – ocenie celujący (6) odpowiada 100 punkt6w, ocenie bardzo dobry (5) – 85 punktów, ocenie dobry (4) – 70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 50 punktów a ocenie mierny lub dopuszczający (2) – 30 punktów;

-dla oceny wystawionej w skali 4 stopniowej – ocenie bardzo dobry (5) odpowiada 100 punktów, ocenie dobry (4) -70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 30 punktów;

– jeśli na „starej maturze” są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią- arytmetyczną  z obu ocen cząstkowych.

Kandydaci niepełnosprawni

W  przypadku,  gdy  o  przyjęcie  na  studia  ubiega   się  osoba  niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na  wniosek  kandydata, zastosować  inny  tryb przeprowadzenia egzaminu  uwzględniając    stopień  niepełnosprawności   oraz   specyfikę   danego  kierunku studiów.

Studia dla Obcokrajowców

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.plhttp://www.ieef.pl/online-application/)