Zasady rekrutacji
  /  Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2022/23

Zasady rekrutacji

Studia licencjackie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Uchwała Senatu nr 1

Przyjęcie na studia odbywają się według następujących zasad:

 1. przedmioty brane pod uwagę: język polski, język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki;
 2. przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zawarty w tabeli

  Przedmiot

  Współczynnik dla poziomu podstawowego

  Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

  Język obcy (pisemny)

  0,5

  1

  Język polski (pisemny)

  0,5

  0,8

  Przedmiot do wyboru (matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki)

  0,25

  0,5

 3. w przypadku „starej” matury stosuje się sumę z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości stosując następujący przelicznik

  a) dla oceny wystawionej w skali 6 stopniowej – ocenie celujący (6) odpowiada 100 punktów, ocenie bardzo dobry (5) – 85 punktów, ocenie dobry (4) – 70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 50 punktów a ocenie mierny lub dopuszczający (2) – 30 punktów;

  b) dla oceny wystawionej w skali 4 stopniowej – ocenie bardzo dobry (5) odpowiada 100 punktów, ocenie dobry (4) -70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 30 punktów

 4. jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

Kandydaci niepełnosprawni

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Studia II stopnia – filologia

Uchwala Senatu nr 2 

 1. Ustalanie liczby punktów odbywa się na podstawie oceny na dyplomie, dla której stosuje się następujący przelicznik:
  – ocenie bardzo dobry (5) odpowiada 100 punktów,
  – ocenie dobry plus (4+) 90 punktów,
  – ocenie dobry (4) 80 punktów,
  – ocenie dostateczny plus (3+) 70 punktów
  – ocenie dostateczny (3) – 60 punktów
 2. W przypadku ubiegania się na studia drugiego stopnia przez kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku lub innej specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych, muszą potwierdzić znajomość języka wybranej specjalności na poziomie C1 certyfikatem egzaminu państwowego.

Kształcenie specjalistyczne

Uchwala Senatu nr 5

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub  potwierdzone kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika
 2. na krótkie studia specjalistyczne zostają przyjęci kandydaci według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc

Studia podyplomowe

Pedagogika:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci
 • Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogiczne studia podyplomowe

Zarządzanie:

 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Lean management i zarządzanie jakością
 • Marketing w social mediach
 • Zarządzanie analizą danych i systemów biznesowych

Budownictwo:

 • Budownictwo drogowe
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Psychologia:

 • Neurobiznes
 • Psychologia menedżerska

Studia dla Obcokrajowców

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.plhttp://www.ieef.pl/online-application/)