Wycena nieruchomości

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Wycena nieruchomości

Więcej informacji o studiach

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA UCZELNI LINGWISTYCZNO-TECHNICZNEJ W ŚWIECIU ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE „WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

DLA KOGO

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci kierunku budownictwa i wszystkich studiów pokrewnych oraz kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, w tym przede wszystkim do określenia ich wartości. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowuje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm, a także do wyceny nieruchomości.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej – 2 zjazdy w miesiącu

CEL

Studia przygotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

KORZYŚCI

Studia przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Program studiów zgodny z wymogami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r.
W ramach realizowanych studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent nabędzie wiedzę prawną, ekonomiczną i techniczną niezbędną do wyceny nieruchomości.

SŁUCHACZ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚĆ:

 • tworzenia wyceny nieruchomości
 • analizowania, oceniania i prognozowania procesów na rynku nieruchomości,
 • obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
 • opracowywania planów remontowo-modernizacyjnych obiektów budowlanych
 • interpretowania przepisów prawa
 • identyfikowania stanu prawnego i technicznego nieruchomości,
 • przeprowadzania analizy rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny
 • dokonywania wyboru właściwego podejścia, metody i techniki wyceny
 • sporządzania dokumentu z wyceny tzn. operat szacunkowy
 • postawy i kompetencje nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych pozwalają na wykonywanie czynności z zakresu wyceny nieruchomości

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego bez ograniczeń co do poziomu i co do kierunku.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE: jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich a także przedstawienie dyplomu ukończenia w/w studiów oraz złożenie stosownych dokumentów dostępnych na stronie: ultswiecie.edu.pl

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)
 • egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

OPŁATY:

 • 4 200,00 PLN jednorazowa opłata za dwa semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2 100 zł
 • wpisowe: 100 zł

 

 

PROGRAM STUDIÓW:

Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 294 godziny

PROGRAM STUDIÓW:

Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 294 godziny

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.