Biuletyn Informacji Publicznej
  /  Biuletyn Informacji Publicznej

STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI

na lata 2018-2028

Podstawowym zadaniem uczelni jest zwiększanie jej prestiżu i umacnianie korzystnego wizerunku jako ośrodka dydaktyczno-naukowego o istotnym znaczeniu dla regionów, w których funkcjonuje uczelnia. Uczelnia dąży także do wzrostu zasięgu swojego oddziaływania poprzez tworzenie nowych kierunków.

Dzisiejszy rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania pracownikom, stąd też w wielu instytucjach i firmach krajowych i międzynarodowych znajomość specjalistycznego języka stała się wymaganym standardem. Głównym celem oferty dydaktycznej z zakresu dziedzin humanistycznych jest podwyższenie kompetencji językowych, kształcenie studentów w zakresie specjalistycznego języka obcego, poszerzenie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych. Uczelnia kładzie także nacisk na kształtowanie kompetencji społecznych, ułatwiających funkcjonowanie na ogólnoeuropejskim i światowym rynku pracy. W swoich działaniach, Uczelnia kieruje się wzorcami dobrych praktyk oraz upowszechnianymi wzorcami międzynarodowymi, ze szczególnym naciskiem na przyjęte standardy europejskie.

Wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin technicznych i społecznych stawia przed uczelnią wymóg poszerzania oferty dydaktycznej o kierunki techniczne i społeczne, szczególnie cieszące się zapotrzebowaniem ze strony rynku pracy. Zdobyte kompetencje zarówno praktyczne, jak i formalne pozwolą absolwentom na sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym.

Misja Uczelni

Misją Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu jest kształcenie nowoczesnych filologów, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie. Dyplom ULT sprawi, że będziesz rozchwytywanym kandydatem na rynku pracy. Od początku naszej działalności utrzymujemy wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Uczelnia za priorytet uznaje kształcenie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Uwzględniając postęp techniczny, globalizację, potrzebę przystosowania społeczeństwa do ciągle zmieniającego się rynku pracy, kształci studentów. Umożliwia zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Stwarza warunki studentom do nauczania i uczenia się oraz samorealizacji. Uczelnia kreuje wśród studentów postawę otwartości, wzajemnego szacunku i tolerancji. Dbając o wysoką jakość kształcenia, uwzględnia w ofercie kształcenia aktualne potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy oraz konieczność kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Motywuje studentów do ciągłego samorozwoju, krytycznego myślenia, kreatywności oraz samodzielnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji zawodowych i ról społecznych.

Misją uczelni jest dawanie szerokiej wiedzy w zakresie kierunków lub kierunków i specjalności zawodowych zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, stwarzanie warunków do rozwoju studentów, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych poprzez umożliwianie zdobywania wiedzy, nowych kwalifikacji zawodowych oraz dokształcania się. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna dbając o rozwój kadry naukowo – dydaktycznej organizuje konferencje naukowe, stwarza możliwość udziału pracowników w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wspiera prace badawcze kadry.

Program studiów w ULT w Świeciu

Uczelnia kształci studentów w specjalności budownictwo pasywne, konstrukcje budowlane, filologia angielska, niemiecka i rosyjska w systemie dziennym i zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, ćwiczeń, oraz seminariów. Studia trwają trzy lub cztery lata.
 • Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, filologia niemiecka i filologia rosyjska w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów oraz praktyk.
 • Studia trwają trzy lub cztery lata w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz dwa lata w przypadku studiów drugiego stopnia.
 • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
 • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej

Program kształcenia

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalności: FILOLOGIA ANGIELSKA/NIEMIECKA/ROSYJSKA

Poziom kształcenia / forma kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA/NIESTACJONARNE

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:LICENCJAT

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Ogólna informacja dotycząca programu kształcenia

Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Program kształcenia na kierunku filologia wpisuje się w misję i strategię Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu. Odzwierciedla badania naukowe pracowników i kładzie nacisk  na wyrażoną w strategii uczelni potrzebę zachowania zgodności badań i wykorzystania ich wyników w procesie dydaktycznym, aktualizacji i unowocześniania kierunków i specjalności studiów, form, metod i organizacji nauczania.

Istotą programu kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru specjalności/specjalizacji, a następnie części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Odpowiada to założeniom strategii, która kładzie nacisk na „dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb kandydatów” oraz zagwarantowanie studentom najwyższych kompetencji zapewniających konkurencyjność na zglobalizowanym rynku pracy i umożliwiających „sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym”.

Wykorzystanie w konstrukcji programu wzorców międzynarodowych oraz określenie celów, jakimi są m.in. rozwój kompetencji interkulturowych, jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach życia oraz umożliwia wyrażoną w strategii ULT dbałość o „[…] wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na integrującym się europejskim rynku pracy”.

Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów

a) Zasadnicze cele kształcenia wspólne dla kierunku

 • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka obcego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy o literaturze, kulturze i historii danego obszaru językowego.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy o strukturze danego języka obcego.
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
 • Wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.
 • Przekazanie wszechstronnej wiedzy na temat kraju/krajów danego obszaru językowego.
 • Zapoznanie z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi kraju/krajów danego obszaru językowego, a także najważniejszymi zjawiskami z zakresu filozofii, kultury i współczesnej literatury.

Dodatkowo w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka obcego

Przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania danego języka obcego.

 • Wykształcenie umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem na I i II etapie edukacyjnym.
 • Przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

b) Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Studia na kierunku filologia pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka obcego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych kraju/krajów danego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w administracji, turystyce i sektorze usług. Ukończenie kierunku filologia o specjalności nauczycielskiej umożliwia dodatkowo podjęcie pracy w charakterze nauczyciela danego języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych.